HUISREGELS STEC WF

Door het kopen van een toegangsbewijs of het bezoeken van het evenement, gaat u akkoord met de huisregels van*Stichting Entertainment & Cultuur West – Friesland” (*STEC WF), welke hieronder staan:

Toegang tot het evenement:

Bij de entree kunt u door de beveiligingsdienst worden gefouilleerd op het bezit van ongeoorloofde voorwerpen en kunnen zij deze in beslag te nemen, nadat daarvoor toestemming is verleend of indien sprake is van verdenking in de zin van artikel 27 Wetboek van Strafvordering.

Wanneer de gevraagde toestemming niet wordt verleend heeft de organisatie, beveiligingspersoneel, politie en/of ander bevoegd gezag het recht de betrokkene de toegang tot het terrein en/of locatie te weigeren. In beslag genomen voorwerpen worden na afloop van het evenement aan de eigenaar teruggegeven, tenzij sprake is van wettelijk verboden voorwerpen.

In verband met de veiligheids- en beveiligingsvoorwaarden is het niet mogelijk om de evenementenlocatie in en uit te lopen.

Legitimatie: De bezoeker dient in het bezit te zijn van een geldig legitimatie, welke op verzoek moet worden getoond. Onder een geldig legitimatie verstaan wij het volgende: rijbewijs, identiteitsbewijs of paspoort.

Minimum leeftijd: voor toegang van de evenementen is 16 jaar, tenzij anders aangegeven.

Kinderen: Er alleen toegang voor kinderen (16 jaar) die minimaal 1 volwassene ter begeleiding hebben.

Weigering toegang: De organisatie heeft het recht om toegang van een bezoeker aan het entree te weigeren zonder dat STECWF gehouden is tot restitutie van het toegangsgeld.

Onze evenementen zijn bedoeld om leuk en gezellig te zijn. Ordeverstoorders kunnen dan ook het recht tot toegang geweigerd worden.

Toegang tot het evenement: Is mogelijk tot een bepaalde tijd. Na deze tijd krijgt de bezoeker geen toegang meer tot het evenement, zonder dat STECWF gehouden is tot restitutie van het toegangsgeld.

Medicijnen: Het is in principe toegestaan medicijnen mee naar binnen te nemen. Op voorwaarde dat de medicijnen nog in de originele afgesloten verpakking zitten en voorzien zijn van de originele bijsluiter. Tevens moet aangetoond kunnen worden waarom deze medicijnen gebruikt worden.

Mocht het gebruik door de organisatie en/of beveiliging in twijfel worden getrokken dan zijn zij bevoegd de medicijnen in te nemen en deze in de daarvoor bestemde bak te deponeren.

Dieren: Het is verboden dieren mee te nemen op het terrein of in de locatie. Dit geldt niet voor het beveiligingspersoneel, politie en/of ander bevoegd gezag. 

Fouilleren: Beveiligingspersoneel, politie, medewerkers van STECWF en/of ander bevoegd gezag zijn gerechtigd het Publiek te fouilleren op het bezit van ongeoorloofde voorwerpen en deze in beslag te nemen, nadat daarvoor toestemming is verleend of indien sprake is van verdenking in de zin van artikel 27 Wetboek van Strafvordering.

Wanneer de gevraagde toestemming niet wordt verleend heeft de organisatie, beveiligingspersoneel, politie, medewerkers van op het terrein en/of locatie en/of ander bevoegd gezag het recht de betrokkene de toegang tot op het terrein en/of locatie te weigeren. In beslag genomen voorwerpen worden na afloop van het Evenement aan de eigenaar teruggegeven, tenzij sprake is van wettelijk verboden voorwerpen.

Kleding: Alles mag, mits er geen racistische uitingen op staan. Voetbalshirts zijn verboden. Bezoekers die dit verbod negeren kunnen de toegang geweigerd worden.

De bezoeker dient zich herkenbaar en identificeerbaar op het terrein en of op de locatie te bevinden, met dien verstande dat het niet is toegestaan het gezicht zodanig te bedekken middels hoofddeksel, shawls en/of andere materialen waardoor herkenning door de organisatie, beveiligingspersoneel, politie, medewerkers van STECWF en/of ander bevoegd gezag en/of biometrische toepassingen (deels) onmogelijk wordt gemaakt.

Aansprakelijkheid: Wanneer door onvoorziene omstandigheden het evenement/activiteit geen doorgang kan vinden, waarbij men moet denken aan extreme weersomstandigheden, ziekte uitbraken en het onbruikbaar worden van de locatie c.q. het evenemententerrein, kan STECWF hierop geen enkele wijze voor aansprakelijk worden gesteld en volgt er geen restitutie van de gemaakte kosten aan de bezoeker.

De bezoeker houdt zich geheel op eigen risico op locatie / terrein van het evenement. STECWF is niet aansprakelijk voor enige schade welke ontstaat aan het Publiek en/of zaken (van de bezoeker), als direct of indirect gevolg van handelen of nalaten van STECWF, van personen in haar dienst, of van andere personen die door of vanwege haar te werk zijn gesteld, of van derden, tijdens of in verband met de Evenementen/activiteit en/of het verblijf op het terrein en/of locatie, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld.

Onverlet het boven genoemde is STECWF niet aansprakelijk voor enige schade die ontstaat door het betreden van op het terrein en/of locatie en/of bijwonen van een Evenement, waaronder gehoorschade en andere lichamelijke stoornissen, noch voor afwijkingen in het aangekondigde tijdschema van een Evenement, noch voor de inhoud en wijze van uitvoeren van (het programma van) het Evenement.

De bezoeker is aansprakelijk voor alle schade die hij door zijn handelen of nalaten veroorzaakt op het terrein en/of locatie aan zaken en/of personen en vrijwaart op het terrein en/of locatie voor aanspraken van derden ter zake.

STECWF stelt zich niet aansprakelijk voor schade, diefstal en eventueel letsel ten gevolgen van het bezoek aan het evenement en stelt zich alsmede niet aansprakelijk voor het drankgebruik van de bezoeker.

Algemeen


Drugs: Het bezitten en of verkopen van drugs en/ of andere verdovende middelen is verboden.

Wapens: Het gebruiken of bij zich hebben van wapens is ten strengste verboden.

Vloeistoffen: Het is verboden vloeistoffen zoals parfum en spuitbussen zoals deodorant mee het terrein op te nemen.

Wildplassen: Is verboden en daar zal streng tegen worden opgetreden Er zijn voldoende toilet gelegenheden aanwezig op het evenemententerrein. Deze zijn gratis toegankelijk, mits anders vermeld.

Afval: Het is verboden om afval op de grond te gooien. Er zullen voldoende afvalbakken geplaatst zijn waar u uw afval kwijt kunt.

Roken: Is verboden in alle binnen locaties in Nederland. Dit geldt ook voor in de tenten op onze evenementen/activiteiten. Hierop zal steng gecontroleerd worden en de toegang tot het terrein kan u ontzegd worden. Afhankelijk van de locatie zal er een rookplaats verschaft worden.

Drank gooien: Het gooien van drank en of andere voorwerpen wordt niet getolereerd.

Alcoholische dranken: Indien de bezoeker merkbaar onder invloed is van alcoholische drank en/of drugs, kan deze de toegang geweigerd worden, zonder restitutie van het entree.

Bij gebruik van alcoholische dranken is bezoeker zelf hoofdelijk aansprakelijk en zelf verantwoordelijk bij gebruik hiervan.

Zelf meenemen (alcoholische) dranken: Het zelf meebrengen van (alcoholische) dranken is verboden

Rijden onder invloed: Voor degenen die met de auto komen …Denk vooraf na over wie de BOB is. Er moet rekening worden gehouden met controle door de politie bij afloop van het evenement / activiteit. Per slot is een rijontzegging en een dikke boete geen leuk vooruitzicht na een mooie dag of avond uit. Rijden onder invloed is op eigen risico en voor eigen verantwoording.

Alcohol vanaf 18 jaar: Volgens de nieuwe drankwet, mag er vanaf 18 jaar alcohol geschonken worden. Voor degenen onder de 18 jaar zal er een polsbandje worden gegeven waarvan het verplicht is deze zichtbaar om de pols te dragen. Zonder dit bandje kan de toegang worden geweigerd, zonder restitutie van het entreegeld.


Vernieling eigendommen: In geval van het opzettelijk vernielen van onze eigendommen, van de artiesten, de bezoeker of die van de locatiehouders, zullen wij hiervan aangifte doen bij de politie, wordt u voor de kosten aansprakelijk gehouden en wordt u de toegang tot het terrein ontzegd.

Eigen drank en etenswaren: Het is verboden eigen drank en etenswaren mee het terrein of in de locatie mee te nemen.

Geluid: De bezoeker is er uitdrukkelijk mee bekend dat er tijdens het evenement (luide) muziek ten gehore kan worden gebracht. STECWF geeft de bezoekers het advies om het gehoor tijdens het evenement af en toe rust te gunnen door naar een ruimte te gaan waar geen muziek ten gehore wordt gebracht, rekening met het gehoor van uw kinderen te houden en indien noodzakelijk gehoorbescherming te dragen en/of te verzorgen.

Kluisjes: Kunnen op het evenementen terrein aanwezig zijn. Bescherm je waardevolle spullen of je jas dan in een kluisje. Deze zijn tijdens het evenement bereikbaar, tenzij anders aangegeven.  STECWF is niet verantwoordelijk voor verlies en/of diefstal. Neem voor de zekerheid een jas of vest mee, het kan ’s avonds behoorlijk afkoelen.

Goederen en/of diensten verkopen: Het is verboden zonder schriftelijke toestemming van STECWF goederen en/of diensten te verkopen op of rondom het evenemententerrein.

Promotie: Het is verboden om op of in de nabijheid van het evenemententerrein flyers te verspreiden of posters/banners op te hangen zonder schriftelijke toestemming van de organisatie.

Aanwijzingen: Van medewerkers van STECWF, de organisatie alsmede politie, brandweer, GGD en ander bevoegd gezag dienen door de bezoeker onverwijld te worden opgevolgd.

Medewerkers van organisatie alsmede de politie zijn steeds gerechtigd de bezoeker te visiteren op het bezit van ongeoorloofde voorwerpen en deze in voorkomend geval, in bewaring te nemen dan wel te vernietigen.

Toegangsbewijzen en tickets: De toegangsbewijzen zijn en blijven eigendom van STECWF. Het is verboden de toegangsbewijzen voor het evenement op enigerlei wijze aan derden door te verkopen en/of de toegangsbewijzen op enigerlei wijze aan derden te koop aan te bieden en/of te verstrekken voor of in het kader van commerciële doeleinden.

Bij overtreding van dit verbod is STECWF gerechtigd de toegang tot het evenement te weigeren en alle hieruit voortvloeiende schade op de bezoeker te verhalen.

De organisatie heeft altijd het recht om tickets te annuleren. Indien dit gebeurt zal het volledige bedrag terug betaald worden aan de klant.

Programmering:
In geval van overmacht door afzegging van een artiest / activiteit zal er getracht worden een waardige vervanging te realiseren. STECWF kan hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld en volgt er geen restitutie van de gemaakte kosten aan de bezoeker.

Munten:
Gekochte munten zijn alleen geldig op het evenement / locatie waar deze gekocht zijn. Gekochte munten worden niet retour genomen en zijn niet inwisselbaar tegen geld.

Er kan op de evenementen van STECWF alleen betaald worden met de daarvoor bestemde munten. Munten zijn en blijven eigendom van STECWF.

Mediavoorwaarden: Tijdens het evenement wordt gefilmd en gefotografeerd. Als u de locatie c.q. het evenemententerrein betreedt, gaat u ermee akkoord dat de organisatie beeld- en/of geluidsopnamen maakt van u en deze verspreidt via alle mogelijke mediavormen.

Foto’s/filmopnames mogen uitsluitend gebruikt worden voor privé doeleinden. Bij ander gebruikt dient er schriftelijke toestemming worden gevraagd.

Het is toegestaan om tijdens het evenement fotoapparatuur mee naar binnen te nemen. Hieronder wordt verstaan: kleine digitale fotocamera’s met een normale lens, GSM en wegwerptoestellen. Het meenemen van een filmcamera is niet toegestaan. Er zullen door verschillende fotografen foto´s gemaakt worden. Wilt u voor ons filmen of fotograferen met professioneel apparatuur, dan kunt u contact met ons opnemen voor toestemming.

Professionele fotografen (van media, zoals kranten en RTV) worden verzocht contact op te nemen met STECWF voor toestemming

Oneigenlijk gebruik van beeldmateriaal en of Handelsnamen: Bij oneigenlijk gebruik van beeldmateriaal en of Handelsnamen, zullen er gerechterlijke maatregelen genomen worden

Beeld/mediamateriaal opsturen:Het wordt zeer gewaardeerd indien u uw beeldmateriaal naar ons toe stuurt. Dit kan naar stecwf@gmail.com

Sancties: De bezoeker die op enigerlei wijze in strijd handelt met het in deze Huisregels bepaalde, kan door de organisatie, beveiligingspersoneel, politie, medewerkers van STECWF en/of ander bevoegd gezag, zonder voorafgaande waarschuwing de toegang tot het terrein en/of locatie worden geweigerd ofwel uit (enig deel van) het terrein en/of locatie worden verwijderd dan wel worden overgedragen aan de politie. Een en ander heeft tot onmiddellijk en onherroepelijk gevolg dat het Toegangs(bewijs) van betrokkene(n) zijn geldigheid verliest en kan worden ingenomen, zonder dat enig recht op restitutie ontstaat.

Evenementenverbod: STECWF is gerechtigd om Evenement Verboden op te leggen aan een ieder die in of buiten het terrein en/of locatie in het kader van een Evenement in strijd heeft gehandeld met het in deze Huisregels bepaalde en/of een strafbaar feit heeft begaan en/of zich zodanig heeft gedragen dat daardoor het aanzien en/of het belang van het Evenement wordt geschaad, zulks onverminderd enige plicht tot schadevergoeding op grond van het civiele recht.

STECWF is gerechtigd om de duur van een Evenementenverbod te verlengen, indien sprake is van het overtreden van een op grond van bovengenoemd opgelegd Evenementenverbod

STECWF is niet aansprakelijk voor enigerlei schade die is ontstaan als gevolg van een – naar achteraf blijkt – ten onrechte opgelegd Evenementenverbod, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van STECWF.

Wijziging van huisregels: STECWF kan deze Huisregels te allen tijde wijzigen. De gewijzigde regels worden onmiddellijk na wijziging van kracht.

Contact: Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze huisregels dan kunt u contact opnemen via stecwf@gmail.com